Nieruchomości Cypr Południowy. Jak wygląda proces zakupu?

01.

Rozpoczęcie współpracy przy nabyciu nieruchomości w Cyprze Południowym oraz określenie warunków

02.

Przegląd ofert i wizja lokalna nieruchomosci w Cyprze Południowym na żywo lub w trybie live viewingu

03.

Rezerwacja wybranej nieruchomości w Cyprze Południowym na czas dopełnienia formalności

04.

Przygotowanie umowy z określeniem warunków oraz formy płatności

05.

Wpłata należności wedłlug ustalonych transz zgodnie z umową przedwstępną

06.

Organizacja i notarialne podpisanie przeniesienia własności w formie aktu

Zakup nieruchomości w Cyprze Południowym. Co warto wiedzieć?

Proces zakupu nieruchomości w Cyprze Południowym

 • Podpisanie umowy o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami w Cyprze Południowym w celu zabezpieczenia interesu wszystkich stron.
 • Ustalenie kryteriów poszukiwanej nieruchomości uwzględniając budżet, cel inwestycji, lokalizację,
 • Prezentacja ofert w Cyprze Południowym zgodnie z określonymi kryteriami,
 • Organizacja live viewingu online lub ustalanie wyjazdu/wylotu inwestycyjnego,
 • Oględziny nieruchomości online lub na żywo, spełniających kryteria klienta wraz z prezentacją możliwych do osiągnięcia korzyści (wstępne negocjacje),
 • Negocjacje ceny prowadzone są wyłącznie przed rezerwacją i podpisaniem umowy rezerwacyjno-depozytowej
 • Wpłata ustalonego depozytu, który najczęściej wynosi od 1.000 do 2.000 EUR wraz z podpisaniem umowy rezerwacyjno-depozytowej,
 • Rezerwacja wybranej nieruchomości i wycofanie jej z obrotu dla innych zainteresowanych,
 • Przygotowanie i podpisanie umowy przedwstępnej przeniesienia własności wraz z określeniem formy płatności. Pierwsza wpłata na ogół wynosi 30% wartości nieruchomości przy planie odroczonym pomniejszonej o opłatę rezerwacyjną. Termin wpłaty wynosi od 14 do 30 dni w zależności od sprzedającego lub ustaleń z developerem,
 • Wpłata pozostałej wartości nieruchomości w ustalonych transzach zgodnie z warunkami określonymi w umowie przedwstępnej z jednoczesnym odbiorem i przekazaniem lokalu,
 • Organizacja i notarialne podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego u notariusza w Cyprze Południowym lub poprzez ambasadę Cypru w Polsce. Podpisują umowę w Cyprze Południowym obecny jest tłumacz przysięgły, a umowa tłumaczona jest także na język Polski. Do momentu podpisania aktu notarialnego sprzedający oczekuje zapłaty całości wartości nieruchomości, istnieje jednak możliwość zapłaty w trakcie podpisywania umowy notarialnej lub po jej podpisaniu w umówionym terminie przelewem w obecności notariusza,
 • Dopełnienie czynności prawno-cywilnych w Cyprze Południowym we właściwych urzędach osobiście (ze wsparciem pośrednika i tłumacza) lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego pośrednikowi na miejscu w Cyprze Południowym. Czynności dotyczą między innymi formalności podatkowych, zmiany wpisu właściciela w rejestrach ksiąg wieczystych i gruntów, podpisanie umowy o zarządzanie najmem i utrzymaniem nieruchomości.

NIERUCHOMOŚCI CYPR POŁUDNIOWY. SPRAWDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zanim ostatecznie dojdzie do finalizacji transakcji, dla zabezpieczenia interesów kupującego sprawdzane jest kilka aspektów związanych z nieruchomością w Cyprze Południowym.

1. Odpowiednik Księgi Wieczystej czyli Właściwy Rejestr Nieruchomości, a w nich: tytuł własności czyli dane właściela, przedmiot umowy czyli informacje o nieruchomości i zgodność z zarejestrowanymi parametrami, ewentualne obciążenia prawne i finansowe związane z zadłużeniem, hipoteką lub o trwającym postepowaniu sądowym przeciwko nieruchomości.

2. Rejestr związany z Katastrem i informacjami wynikającymi z wpisu o wybranej nieruchomości w Cyprze Południowym: wartość katastralna, wysokość podatku od zakupu, a także szczegóły własności nieruchomości z uwzględnieniem granic.

3. W przypadku nieruchomości rynku pierwotnego, dodatkowo sprawdzeniu mogą podlegać dokumenty związane z budową, w tym pozwolenie na budowę.

SPRAWDZENIE KONTRACHENTA. nieruchomości w Cyprze POŁUDNIOWYM

Zanim strona kupująca zostanie skojarzona ze sprzedającym, każdy z kontrahentów jest sprawdzany pod względem wiarygodności rynkowej.

W przypadku rynku pierwotnego, gromadzone są informacje na temat dotychczasowych inwestycji, opinii dotyczacych zakończonych i trwających realizacji, a także przebieg wcześniejszych transakcji.

Jeśli chodzi o rynek wtórny, strona sprzedająca weryfikoana jest w wywiadzie środowiskowym oraz dostępnych rejestrach publicznych.

Dodatkowo w każdym przypadku sprawdzeniu podlegają kwestie związane z podatkami i opłatami miejskimi czyli informacje z Gminy lub właściwego urzędu terytorialnego o niezaleganiu.

W formie uzupełniającej sprawdza się opłaty za media w tym: woda, prąd, telewizja, internet (a w przypadku ofert z rynku wtórnego opłaty związane z utrzymaniem wnieruchomości w wybranym obiekcie)

NIERUCHOMOŚCI CYPR POŁUDNIOWY. KOSZTY ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ PONOSZONE PRZEZ STRONĘ KUPUJĄCA.

Podatek w związku z przeniesieniem własności w Cyprze Południowym, to w zależności od gminy koszt w przedziale 0,15% do 3,00% wartości.

Opłaty notarialne w zależności od kwoty transakcji i wartości nieruchomości w Cyprze Południowym, to koszt pomiędzy 0,10% do 1,50%.

Opłata w Rejestrze Nieruchomości w zwązku z rejestracją wynosi 0,10% ceny zakupu lub cyprowej wyceny podatkowej.

Zakup nieruchomości w Cyprze Południowym. Przydatne informacje.

PO ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI W CYPRZE POŁUDNIOWYM:

– Rejestracja w lokalnych Rejestrach Nieruchomości w Cyprze Południowym, czyli polskim odpowiedniku Ksiąg Wieczystach standardowo przeprowadza notariusz bez kosztów dodatkowych po dopełnieniu formalności z transakcją.

– Pobranie wypisu dotyczącego cyprowego odpowiednika Ksiąg Wieczystych, z Sądu Hipotecznego jest możliwe w ciągu 1 do 3 dni roboczych.

– W ciągu 30 dni od zakupu nieruchomości należy zarejestrować się w cyprowym urzędzie statystycznym w celu uzyskania numer BULSTAT.

– Konieczna jest rejestracja we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy do celów płatności podatku od nieruchomości w Cyprze Południowym (konieczny jest numer BULSTAT).

– Podpisanie umów o dostawę mediów w tym woda, prąd, telewizja, internet.

– Zgłoszenie nowego właściciela do zarządcy nieruchomości w Cyprze Południowym.

– Podpisanie właściwych umów w związku z utrzymaniem nieruchomości w Cyprze Południowym (odpady, ubezpieczenie).

– Podpisanie własciwych umów w związku z zarządzaniem najmem.

INFORMACJE DODATKOWE

– Zakup nieruchomości w Cyprze Południowym przebiega według zasad jednkaowych jak dla całej Unii Europejskiej.

– Zaliczka/Depozyt może być wpłacana na niezależny rachunek powierniczy prawnika lub notariusza, bez dostepu do rachunku przez stronę sprzedającą lub pośredniczącą.

– w przypadku wykrycia wad prawno-formalnych na etapie przygotowań do przeprowadzenia transakcji, zaliczka lub zadatek są zwracane w całości.

Akt notarialny w Cyprze Południowym zawiera dokładny opis nieruchomości, sporządzony jest w języku greckim, a przed podpisaniem jest odczytywany i tłumaczony na język polski prze tłumacza przysięgłego. Zasady nabywania we wspólnocie małżeńskiej są takie jak dla przepisów polskich.

– Zakup może zostać dokonany tylko w formie bezgotówkowej (standardowo jest to przelew elektroniczny).

– Każdy właściciel mieszkania lub apartamentu jest jednocześnie udziałowcem w gruncie i części współnej zgodnie z wpisami w Księdze Wieczystej.

– SERVICE CHARGE to opłata roczna w związku z utrzymaniem nieruchomości w Cyprze Południowym i obiektu (części wspólnych), stawka jest ustalana za m2 stosownie do umowy o zarządzaniu.

WAŻNE INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

Oficjalna strona RP dotycząca warunków wjazdu do Cypru Południowego w związku z sytuacją pandemiczną.

AMBASADA RP - KOMUNIKATY CYPR Południowy

Oferty nieruchomości w Cyprze Południowym.  Biuro nieruchomości Estalla

Prezentacje 3D przykładowych nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego w Bułgarii

Wybrane statystyki z rynku nieruchomości w Cyprze Południowym

Rynek nieruchomości w Bułgarii rozwija się od roku 2007 czyli od momentu akcesji członkowskiej do Unii Europejskiej. Wraz ze wzrostem ruchu turystycznego w tym kierunku, w dalszym ciągu notowany jest stały wzrost wartości nieruchomości. Taki stan rzeczy przewiduje się utrzymać do 2025 roku.

Zakup nieruchomości w Cyprze Południowym. Atuty Cypru Południowego

Stabilna sytuacja rynku w UE

Cypr Południowy jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku, co oznacza, że ​​posiada dostęp do jednolitego rynku oraz korzysta z korzyści płynących z członkostwa w strefie euro. Zgodnie z danymi Eurostatu, produkt krajowy brutto (PKB) Cypru wzrósł o 3,9% w 2019 roku, co plasuje go wśród najszybciej rozwijających się gospodarek w UE. Stabilność gospodarcza i polityczna, a także korzyści płynące z rynku UE, czynią z Cypru atrakcyjne miejsce do inwestowania w nieruchomości.

Pożądane zwolnienia podatkowe

Zakup nieruchomości w Cyprze Południowym daje możliwość skorzystania z korzystnych zwolnień podatkowych. Nabywca może skorzystać z 5% stawki VAT przy zakupie nowej nieruchomości, co jest jedną z najniższych stawek VAT w UE. Ponadto, istnieje możliwość uniknięcia podatku od dziedziczenia, podatku od dochodów z dywidend oraz podatku od zysków kapitałowych dla osób fizycznych niezamieszkałych stałe na Cyprze. Te korzystne zwolnienia podatkowe przyciągają inwestorów, którzy chcą maksymalizować swoje zyski i korzyści z posiadania nieruchomości w Cyprze.

Rozwój turystyki

Turystyka odgrywa kluczową rolę w cypryjskiej gospodarce, co sprawia, że ​​inwestowanie w nieruchomości na wyspie staje się jeszcze bardziej opłacalne. W 2019 roku liczba turystów odwiedzających Cypr Południowy przekroczyła 3,97 miliona osób, co oznacza wzrost o 1,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego Cypru. Ten rosnący trend jest związany z różnorodnością atrakcji turystycznych, ciepłym klimatem przez większą część roku oraz doskonałą infrastrukturą turystyczną na wyspie. Inwestycje w nieruchomości w takiej lokalizacji są zatem doskonałą okazją do wynajmu turystycznego, generując stabilne dochody dla inwestora.

Korzystne warunki inwestycyjne

Cypr Południowy oferuje atrakcyjne warunki inwestycyjne dla nabywców nieruchomości. Według raportu „Doing Business 2020” Banku Światowego, Cypr zajmuje 53. miejsce na świecie pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to znacznie lepsze miejsce niż inne kraje basenu Morza Śródziemnego, takie jak Hiszpania czy Włochy. Przyjazna polityka rządu wobec inwestorów zagranicznych, stabilność polityczna i prawna oraz łatwy dostęp do usług finansowych stanowią mocne fundamenty dla udanych inwestycji.

Oferty nieruchomości premium w Cyprze Południowym

Przykład apart-hotelu

Przykład nieruchomości: ONYX LUXURY RESORT

Wysoki standard obiektu z luksusowymi udogodnieniami takimi jak: portiernia, baseny, spa, restauracja, prywatna plaża, 4 windy, tarasy widokowe; sprawiają że Onyx nie traci na wartości i cieszy się każdego roku olbrzymim zainteresowaniem turystycznym. Nadzwyczajna lokalizacja łącząca widok na morze i zielone wzgórza, stabilna sytuacja regionu są dodatkowymi atutami inwestycyjnymi.

Sprawdź inne nieruchomości

Premium

Standard obiektu

154

Liczba apartamentów

1200/m2

Ceny od 1200 Euro za m2

7/7

Liczba kondygnacji

Dlaczego Słoneczny Brzeg w Bułgarii – przekonaj się sam!

Jeśli chcesz poczuć rano bryzę znad morza, luksusowo wypocząć w nadmorskim kurorcie we własnym apartamencie w Bułgarii, to Sveti Vlas i okolica są właściwym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny.

Nieruchomości Cypr Południowy. 11 rzeczy które powinieneś wiedzieć przed zakupem

Dlaczego warto kupić nieruchomość w Cyprze Południowym?

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy warto zainwestować w cypryjską nieruchomość, oto kilka powodów, które z pewnością przekonają Cię do podjęcia tej decyzji.

Warunki inwestycyjne na Cyprze Południowym są bardzo korzystne dla zagranicznych inwestorów. Kraj ten korzysta z atrakcyjnego systemu podatkowego, który zapewnia duże ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. Dzięki temu, inwestycje w nieruchomości mogą być nie tylko opłacalne, ale również przyczynić się do znacznego wzrostu kapitału.

Sytuacja rynku nieruchomości na Cyprze Południowym jest stabilna i rozwijająca się. W ciągu ostatnich lat odnotowano stały wzrost cen nieruchomości, zarówno w sektorze rezydencjalnym, jak i komercyjnym. Według danych Eurostatu, ceny mieszkań na Cyprze wzrosły o 3,8% w 2020 roku, a tempo wzrostu cen wyniosło 4,6% w pierwszym kwartale 2021 roku. Oznacza to, że inwestycja w nieruchomość na Cyprze Południowym może przynieść znaczące zyski.

Warunki klimatyczne na Cyprze Południowym są niezwykle korzystne. Kraj ten cieszy się śródziemnomorskim klimatem, który zapewnia dużo słonecznych dni w ciągu roku oraz delikatne, łagodne zimy. Przez większość czasu temperatura oscyluje w granicach 20-30 stopni Celsjusza, co przyciąga turystów i stałych mieszkańców. Takie warunki klimatyczne sprawiają, że nieruchomości na Cyprze są atrakcyjne zarówno jako miejsce zamieszkania, jak i inwestycji w sektor turystyczny.

Rozwój turystyki na Cyprze Południowym jest niezwykle dynamiczny. Kraj ten corocznie przyciąga miliony turystów, którzy doceniają bogactwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze Cypru. Według danych Cyprus Statistical Service, w 2019 roku liczba turystów na wyspie przekroczyła 3,9 miliona osób. To oznacza, że sektor turystyczny jest nie tylko stabilny, ale również oferuje wiele możliwości rozwoju. Inwestorzy mogą zatem spodziewać się wysokiego popytu na wynajem ich nieruchomości, a co za tym idzie – przewidywalnych i stabilnych dochodów.

Jakie są różnice między nieruchomościami w Cyprze Południowym a Polsce?

Nieruchomości na Cyprze Południowym a w Polsce różnią się w wielu aspektach. Jednym z najważniejszych jest oczywiście cena nieruchomości. Na Cyprze Południowym ceny są znacznie wyższe niż w Polsce, zarówno jeśli chodzi o zakup domu, jak i wynajem mieszkania. Wynika to głównie z popularności tego regionu jako celu emigracji osób z całego świata, a także z ograniczonej podaży nieruchomości. W Polsce ceny są zdecydowanie bardziej przystępne, co może być korzystne dla osób poszukujących tańszych opcji.

Styl życia na Cyprze Południowym również różni się od tego w Polsce. Południowy Cypr słynie z luksusu i wysokiego standardu życia. Mieszkańcy często mają dostęp do prywatnych basenów, prywatnych plaż i klubów fitness. Z drugiej strony, w Polsce styl życia jest bardziej skromny i oparty na tradycyjnych wartościach. Mieszkańcy często cenią sobie rodzinę, spontaniczne spotkania z przyjaciółmi i aktywności na świeżym powietrzu.

Infrastruktura turystyczna również różni się między Cypryjskim Południem a Polską. Cypr południowy ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, ze świetnymi hotelami, restauracjami i udogodnieniami. Jest również popularnym celem wakacyjnym dla wielu turystów z całego świata. Polska, chociaż ma wiele atrakcji turystycznych do zaoferowania, infrastruktura jest nieco mniej rozwinięta niż na Cyprze, szczególnie jeśli chodzi o niektóre regiony wiejskie.

Klimat to kolejny aspekt, który różni się między obydwoma krajami. Na Cyprze Południowym panuje śródziemnomorski klimat, charakteryzujący się długimi, suchymi latami i umiarkowanie łagodnymi zimami. Polska z kolei ma klimat umiarkowany, z ciepłymi latami i zimnymi, często śnieżnymi zimami. To może mieć wpływ na preferencje osób szukających nieruchomości, które preferują jedno z tych dwóch klimatów.

Gdzie kupić nieruchomość w Cyprze Południowym?

Poszukując nieruchomości do zakupu w Cyprze Południowym, wielu inwestorów zadaje sobie pytanie – gdzie kupić? To ważny krok przed rozpoczęciem poszukiwań, aby znaleźć najlepsze opcje na rynku. Istnieje wiele pięknych i atrakcyjnych miejsc na tej wyspie, które oferują różne możliwości zakupu nieruchomości. Jednym z najpopularniejszych regionów jest stolica kraju – Nikozja.

Nikozja to dynamiczne miasto, w którym znajdują się nowoczesne apartamenty oraz tradycyjne kamienice. Znajduje się tu wiele restauracji, sklepów i galerii sztuki, co czyni tę lokalizację idealną dla osób ceniących miejskie życie. Jeśli marzysz o własnym mieszkaniu w samym centrum pulsującego życia cypryjskiej stolicy, warto rozważyć zakup nieruchomości właśnie tutaj.

Jeżeli natomiast preferujesz spokojniejszą atmosferę i urokliwe plaże, warto zainteresować się regionami takimi jak Limassol czy Pafos. Limassol słynie z luksusowych willi nad brzegiem morza oraz nowoczesnych apartamentowców. Ta część Cypru Południowego przyciąga zarówno turystów jak i inwestorów swoim wyjątkowym klimatem i bogatą infrastrukturą.

Pafos z kolei jest popularny ze względu na swoje historyczne dziedzictwo i urokliwe plaże. Tutaj można znaleźć zarówno tradycyjne kamienice, jak i nowoczesne apartamenty oraz wille. Miasto to jest także idealnym miejscem dla osób poszukujących odpoczynku na łonie natury, ponieważ znajduje się tu wiele parków i rezerwatów przyrody.

Inną atrakcyjną opcją jest region Famagusta, który słynie z pięknych piaszczystych plaż i turkusowego morza. Jest to też jedna z najbardziej rozwijających się części Cypru Południowego, co czyni ją interesującą propozycją dla inwestorów.

Jakie są koszty zakupu nieruchomości w Cyprze Południowym?

Koszty zakupu nieruchomości w Cyprze Południowym mogą być różne, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej przed podjęciem decyzji. Warto zaznaczyć, że koszty te nie ograniczają się jedynie do ceny samego mieszkania czy domu.

Pierwszym kosztem, o którym należy wspomnieć, jest podatek od nieruchomości. Na Cyprze istnieje tzw. Property Transfer Fee (PTF), który wynosi około 8% wartości nieruchomości i jest pobierany przez urząd skarbowy po dokonaniu transakcji.

Dodatkowo, należy uwzględnić opłaty notarialne oraz prowizję dla agencji nieruchomości. Te koszty również mogą mieć znaczny wpływ na całościowy budżet inwestycji.

Nie można zapomnieć także o kosztach utrzymania nieruchomości. Obejmują one takie wydatki jak podatki lokalne, rachunki za media czy opłaty za usługi konserwacyjne i zarządzanie budynkiem.

W przypadku zakupu mieszkania w nowym budownictwie często występują również dodatkowe opłaty dewelopera, takie jak VAT czy Opłata za Przekształcenie Ziemi (LTT).

Poznaj najciekawsze rejony inwestycyjne w Cyprze Południowym

Jeśli szukasz inwestycji w nieruchomości, to koniecznie zapoznaj się z najciekawszymi obszarami na Cyprze Południowym! Ten malowniczy kraj oferuje wiele opcji dla potencjalnych nabywców. Poniżej przedstawiamy kilka miejsc, które warto wziąć pod uwagę.

Pierwszym regionem wartym uwagi jest Limassol – dynamiczne miasto o rozwijającym się rynku nieruchomości. Znajduje się tu wiele luksusowych apartamentów z widokiem na morze oraz ekskluzywne willi z prywatnymi basenami. Limassol słynie również z pięknych plaż i bogatej infrastruktury turystycznej.

Kolejną atrakcyjną lokalizacją jest Pafos, znane jako miejsce narodzin Afrodyty – greckiej bogini miłości i piękna. To malownicze miasto oferuje wiele propozycji mieszkalnych, w tym apartamenty nadmorskie i domy z ogrodami. Pafos to także idealne miejsce dla amatorów historii, ze względu na liczne starożytne ruiny.

Innym rejonem wartym uwagi jest Larnaka – trzecie co do wielkości miasto na Cyprze Południowym. Tu można znaleźć nowoczesne apartamenty blisko promenady oraz tradycyjnie wykończone kamienice w centrum miasta. Larnaka ma też dogodną lokalizację geograficzną, co ułatwia podróżowanie po całej wyspie.

Nicosia, stolica Cypru Południowego, jest również interesującym miejscem dla inwestycji w nieruchomości. Miasto oferuje mieszkania w centrum oraz domy na przedmieściach. Nicosia to także ważny ośrodek biznesowy i finansowy, co przekłada się na stabilność rynku nieruchomości.

Na koniec warto wspomnieć o Ayia Napa – popularnym kurorcie nadmorskim z pięknymi plażami i tętniącym życiem nocnym. Tutaj można znaleźć wiele apartamentów i domów wakacyjnych blisko morza. Jest to idealna lokalizacja dla osób szukających nieruchomości w celach rekreacyjnych lub inwestycyjnych.

Oczywiście istnieje wiele innych ciekawych miejsc na Cyprze Południowym, które mogą być atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Warto pamiętać, że rynek nieruchomości na wyspie jest dynamiczny, dlatego warto skonsultować się z doświadczonym agentem nieruchomości, który pomoże w znalezieniu idealnego miejsca dla Ciebie.

Atrakcje turystyczne w Cyprze Południowym

Cypr Południowy, słoneczna wyspa Morza Śródziemnego, pełen jest atrakcji turystycznych, które przyciągają do siebie rzesze podróżnych z całego świata. Ta fascynująca destynacja oferuje nie tylko piękne plaże i błękitne wody, ale także wiele miejsc o wyjątkowym znaczeniu historycznym i kulturowym.

Zaczynając od stolicy Cypru Południowego, Nikozji, turyści mogą podziwiać starożytne mury obronne, które otaczają miasto. Wewnątrz murów znajdują się wspaniałe meczety, kościoły i muzea, które pozwalają zgłębić bogatą historię wyspy. Zwiedzanie Starego Miasta, dzielnicy Laiki Geitonia oraz Pałacu Arcybiskupiego to obowiązkowe punkty programu dla każdego podróżnego.

Kolejną atrakcją jest urokliwa miejscowość Pafos, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tutaj turyści mogą zobaczyć imponujące mozaiki z czasów rzymskich, które zachwycają swoją precyzją i barwnością. Miłośnicy archeologii powinni również odwiedzić neolityczne osiedle Khirokitia, jedno z najstarszych w Europie, gdzie można przyjrzeć się życiu naszych przodków sprzed ponad 9 tysięcy lat.

Na Cyprze Południowym nie brakuje również spektakularnych plaż. Ayia Napa to raj dla miłośników życia nocnego, ale także dla tych, którzy szukają błogiego lenistwa na rajskich plażach. Warto odwiedzić Plażę Nissi, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w Europie, a także Cape Greco, gdzie można podziwiać klify i krystalicznie czyste wody.

Dla fanów górskich krajobrazów wizytę w Troodos trzeba umieścić w planie podróży. To tu znajduje się najwyższy szczyt Cypru, Olimp, który oferuje zapierające dech w piersiach widoki. W okolicy można również znaleźć urokliwe, tradycyjne wioski, takie jak Kakopetria czy Omodos, gdzie można spróbować lokalnych przysmaków i zakupić tradycyjne rękodzieło.

Cypr Południowy to także idealne miejsce dla pasjonatów sportów wodnych. Kitesurfing, windsurfing, nurkowanie – to tylko niektóre z aktywności, które można uprawiać na wyspie. Znajduje się tu wiele ośrodków wypoczynkowych, które oferują profesjonalną obsługę i zapewniają niezapomniane doznania dla wszystkich miłośników wodnych atrakcji.

Cypr Południowy jest pełen niezwykłych atrakcji turystycznych, które przyciągają podróżnych z różnych zakątków świata. Wyspa ta oferuje zarówno piękne plaże i wspaniałą pogodę, jak i bogatą historię, kulturę i przyrodę. Niezależnie od preferencji i zainteresowań, Cypr Południowy zapewnia niezapomniane wrażenia i zaprasza do odkrywania swoich uroków.

Cena zakupu nieruchomości w Cyprze Południowym

Jednym z głównych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy decyzji o inwestycji w Cyprze Południowym, jest cena zakupu nieruchomości. Tamtejszy rynek nieruchomości oferuje wiele opcji, ale ceny mogą znacznie się różnić w zależności od lokalizacji i rodzaju nieruchomości.

Na ogół ceny mieszkań i domów na Cyprze Południowym są wyższe niż średnia europejska. Jednak warto pamiętać, że koszt życia na wyspie również jest nieco wyższy. Istotne jest więc dokładne zaplanowanie budżetu przed rozpoczęciem poszukiwań.

Ważnym elementem wpływającym na cenę nieruchomości są również dodatkowe opłaty i podatki związane z zakupem. Należy uwzględnić takie koszty jak podatek od transakcji, prowizję dla pośrednika oraz opłaty notarialne i rejestracyjne.

Niezależnie od tego czy interesuje nas apartament nad morzem, luksusowa willa czy może działka pod inwestycje komercyjne – istnieje wiele opcji do wyboru. Warto porównać oferty dostępnych nieruchomości i skonsultować się z profesjonalistami branży aby dokonać odpowiedniego wyboru.

Cypr Południowy to piękna wyspa o bogatej historii i kulturze. To również miejsce, które przyciąga wielu turystów z całego świata. W związku z tym inwestycja w nieruchomość na Cyprze Południowym może być również świetnym sposobem na wynajmowanie jej turystom i generowanie dodatkowych dochodów.

Zasady zakupu nieruchomości w Cyprze Południowym

Po pierwsze, kluczową kwestią jest znalezienie odpowiedniej nieruchomości. Nabywca powinien wiedzieć, że większość transakcji jest prowadzona przez agentów nieruchomości. Ważne jest, aby wybrać renomowaną agencję, która będzie w stanie zapewnić profesjonalne wsparcie i doradztwo.

Nabywca musi również zrozumieć, że zakup nieruchomości na Cyprze południowym wymaga uzyskania zezwolenia na zakup dla osób spoza Unii Europejskiej. Jednak dla obywateli państw członkowskich UE nie ma takich ograniczeń. Zanim przystąpi się do zakupu, konieczne jest sprawdzenie regulacji dotyczących zakupu przez swoje własne państwo.

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy prawnej dotyczącej danej nieruchomości. Każda transakcja powinna być poprzedzona badaniem tytułu własności oraz istniejących obciążeń. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości na Cyprze południowym.

Warto również zaznaczyć, że na etapie negocjacji cenowych ważne jest, aby osoba kupująca była świadoma dostępnych opcji finansowania. Banki na Cyprze oferują różne rozwiązania kredytowe, które mogą pomóc w sfinansowaniu zakupu.

Po dokonaniu wyboru nieruchomości i uzgodnieniu warunków, konieczne jest sporządzenie umowy przed notariuszem. Notariusz będzie odpowiedzialny za przygotowanie i nadzór nad procesem transakcyjnym, a także za sprawdzenie wszystkich dokumentów związanych z umową.

Ostatnim etapem jest wpisanie właściciela do Krajowego Rejestru Nieruchomości. Jest to obowiązkowe i gwarantuje właścicielowi prawa własności.

Formalności potrzebne do zakupu nieruchomości w Cyprze Południowym

Na początku, konieczne jest skontaktowanie się z odpowiednim agentem nieruchomości lub deweloperem, aby dowiedzieć się więcej na temat dostępnych nieruchomości i warunków zakupu. Ważne jest również sprawdzenie aktualnych przepisów prawnych dotyczących zakupu nieruchomości przez cudzoziemców na Cyprze Południowym.

Następnie, niezbędne jest uzyskanie tzw. permisu zamieszkania. W przypadku zakupu domu lub mieszkania, ten dokument uprawnia do pobytu na Cyprze Południowym przez określony czas. Warto pamiętać, że czas ten może różnić się w zależności od indywidualnych okoliczności i statusu kupującego.

Po uzyskaniu permisu zamieszkania, kolejnym etapem jest znalezienie dobrego prawnika specjalizującego się w transakcjach nieruchomościowych na Cyprze Południowym. Taki profesjonalista pomoże w sprawdzeniu dokumentów dotyczących nieruchomości, sporządzeniu umowy zakupu oraz zabezpieczeniu interesów kupującego.

Kolejnym krokiem jest otwarcie konta bankowego na Cyprze Południowym. Banki mają różne wymagania dotyczące dokumentów i minimalnych wpłat, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z bankiem, zanim podejmie się decyzję.

Po dokonaniu zakupu nieruchomości, konieczne jest zgłoszenie tego faktu w urzędzie podatkowym na Cyprze Południowym, aby opłacić stosowne podatki. Zależnie od wartości nieruchomości, istnieje tzw. podatek od transferu własności, który należy uiścić.

Wreszcie, warto zapewnić odpowiednie ubezpieczenie nieruchomości na Cyprze Południowym, aby chronić się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak pożary, powodzie lub kradzieże. Tutaj również warto skonsultować się z lokalnym agentem ubezpieczeniowym, aby uzyskać indywidualne porady i znaleźć odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Średnie ceny za nocleg w wybranych miastach

Pafos:

 •  Luty/Marzec: 200-250 zł za noc dla 1 osoby, 300-350 zł za noc dla 2 osób
 •  Maj/Czerwiec: 250-300 zł za noc dla 1 osoby, 350-400 zł za noc dla 2 osób
 •  Lipiec/Sierpień: 300-400 zł za noc dla 1 osoby, 400-500 zł za noc dla 2 osób
 •  Wrzesień/Październik: 250-300 zł za noc dla 1 osoby, 350-400 zł za noc dla 2 osób

Limassol:

 • Luty/Marzec: 250-300 zł za noc dla 1 osoby, 350-400 zł za noc dla 2 osób
 • Maj/Czerwiec: 300-350 zł za noc dla 1 osoby, 400-450 zł za noc dla 2 osób
 • Lipiec/Sierpień: 350-450 zł za noc dla 1 osoby, 450-550 zł za noc dla 2 osób
 • Wrzesień/Październik: 300-350 zł za noc dla 1 osoby, 400-450 zł za noc dla 2 osób

Larnaka:

 • Luty/Marzec: 200-250 zł za noc dla 1 osoby, 300-350 zł za noc dla 2 osób
 • Maj/Czerwiec: 250-300 zł za noc dla 1 osoby, 350-400 zł za noc dla 2 osób
 • Lipiec/Sierpień: 300-400 zł za noc dla 1 osoby, 400-500 zł za noc dla 2 osób
 • Wrzesień/Październik: 250-300 zł za noc dla 1 osoby, 350-400 zł za noc dla 2 osób

Nicosia:

 • Luty/Marzec: 150-200 zł za noc dla 1 osoby, 250-300 zł za noc dla 2 osób
 • Maj/Czerwiec: 200-250 zł za noc dla 1 osoby, 300-350 zł za noc dla 2 osób
 • Lipiec/Sierpień: 250-350 zł za noc dla 1 osoby, 350-450 zł za noc dla 2 osób
 • Wrzesień/Październik: 200-250 zł za noc dla 1 osoby, 300-350 zł za noc dla 2 osób

Należy jednak pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od konkretnego obiektu, daty rezerwacji oraz dostępności.

Zakup nieruchomości w Cyprze Południowym opinie

Opinie na temat zakupu nieruchomości w Cyprze Południowym są zdecydowanie pozytywne. Ten malowniczy region oferuje wiele unikalnych korzyści dla potencjalnych inwestorów. Od doskonałego klimatu i pięknych plaż do stabilnej gospodarki i przyjaznego systemu podatkowego – Cypr Południowy ma wiele do zaoferowania.

Jednak przed dokonaniem decyzji o zakupie, warto skonsultować się z ekspertami rynku nieruchomości oraz prawnikami specjalizującymi się w transakcjach zagranicznych. To pomoże Ci uniknąć niepotrzebnych komplikacji i zagwarantować bezpieczny proces nabycia własności.

Cypr Południowy to idealne miejsce dla tych, którzy szukają luksusowego życia na wyspach. Odpowiednio przemyślany zakup nieruchomości może stać się inwestycją na długą metę, zarówno jako dom wypoczynkowy jak i źródło dodatkowych dochodów z wynajmu.

Dlatego jeśli marzysz o posiadaniu swojej własnej nieruchomości na słonecznym Cyprze Południowym, teraz jest najlepszy czas, aby rozważyć tę możliwość. Biorąc pod uwagę wszystkie zalety, jakie oferuje ten kraj, możemy śmiało powiedzieć, że zakup nieruchomości w Cyprze Południowym jest mądrym i opłacalnym wyborem.

Przydatne linki

Sprawdź ceny lotów

Tanie loty do Cypru Południowego sprawiają że kierunek w stronę Morza Czarnego staje się jednym z popularniejszych wyborów na wakacyjny urlop, lub kilku dniową wycieczkę.

Sprawdź

Porównaj ceny najmu w Cyprze Południowym

Każda nieruchomość ma określony potencjał. W łatwy sposób można sprawdzić ile mieszkanie w pierwszej linii brzegowej może przynieść dochodu pasywnego.

PORÓWNAJ

Informacja turystyczna

Oprócz Morza Cypr Południowy ma wiele do zaoferowania. Rozwój turystyki sprawia, że oferta turystyczna atrakcji tego pieknego kraju rośnie.

Dowiedz się więcej

Jakiej nieruchomości w Cyprze Południowym poszukujesz?